اولین عکسی که گرفته شده است

گفته می شود این عکس ، با عنوان ساده ، "نمایی از پنجره در Le Gras" ، اولین عکس زنده مانده در جهان است. و تقریباً برای همیشه از دست رفت.